Ke Arah Negara Rahmah Yang Mesra Kesihatan Mental Rakyat

Pertubuhan IKRAM Malaysia (IKRAM) mengucapkan selamat menyambut Hari Kesihatan Mental Sedunia (10 Oktober 2016). IKRAM menyokong usaha-usaha semua pihak dalam memberi kesedaran mengenai kepentingan kesihatan mental.

IKRAM percaya kepada pembangunan insan yang menyeluruh merangkumi kesihatan fizikal, kesihatan mental, kesejahteraan sosial dan kesihatan spiritual. Kecelaruan akhlak berlaku apabila pembangunan psikospiritual tidak seimbang dengan pembangunan fizikal dan sosial.

Kajian Kesihatan dan Morbiditi Kebangsaan 2015 mendapati satu daripada tiga orang rakyat Malaysia mengalami isu berkaitan dengan masalah kesihatan mental. Fenomena ini sangat membimbangkan IKRAM sebagai sebuah pertubuhan dakwah, tarbiah dan kebajikan yang mempunyai objektif melahirkan psikospiritual rakyat yang positif dari segi tingkah laku, kognisi dan emosi.

IKRAM, sejak awal penubuhannya telah berusaha bersungguh-sungguh untuk mengintegrasi perspektif kesejahteraan psikospiritual dari segi kognitif, psikomotor dan afektif bukan sahaja dalam program-program usrah dan tarbiah tapi juga dalam program-program kemasyarakatan yang berkaitan kekeluargaan (melalui Jawatankuasa Pemantapan Keluarga Ahli dan wadah PAKSI-IKRAM), remaja (melalui wadah IKRAMTeens dan Raudhatus Sakinah), kanak-kanak (melalui wadah IKRAM Junior), belia (melalui wadah GEMA), undang-undang (melalui Biro Perundangan), khidmat masyarakat (melalui Jawatankuasa Khidmat Masyarakat dan wadah i-Bantu) dan kerja-kerja kemanusiaan (melalui Jawatankuasa Pembelaan Umat Sejagat dan wadah MyCARE).

Malah, sesuai dengan fokus Hari Kesihatan Mental Sedunia tahun 2016 tentang kepentingan pertolongan cemas psikologi atau psychological first aid (PFA), IKRAM turut melatih ahli-ahlinya tentang PFA sebelum dihantar ke misi-misi kebajikan dan kemanusiaan.

Pada bulan Mac 2016, IKRAM telah menubuhkan satu unit yang dikenali sebagai Psikospiritual IKRAM (PSI) bagi mengumpulkan pakar-pakar dan pelatih-pelatih dalam kalangan ahli-ahli IKRAM dalam bidang psikiatri, psikologi, kaunseling, kerja sosial dan pendidikan khas.

Dengan moto ‘Profesional, Islamik dan Saintifik’, PSI berusaha untuk menjadi unit profesional utama dalam perkembangan holistik insan. Prinsip yang ditekankan ialah ketenangan psikospiritual dalam kehidupan dan peningkatan hubungan profesional antara ahli-ahli profesional psikologi dalam IKRAM dengan ahli-ahli IKRAM dan masyarakat umum.

Menurut Menteri Kesihatan, Datuk Seri Dr. S. Subramaniam, kerajaan Malaysia sedang membentuk satu pelan tindakan strategik kesihatan mental kebangsaan untuk tempoh lima tahun akan datang (2016-2020) bagi mengawal peningkatan permasalahan mental dalam masyarakat Malaysia.

Menyokong usaha kerajaan Malaysia ini dan menyedari keperluan memelihara kesihatan mental ahli-ahli IKRAM, IKRAM merancang untuk mewujudkan polisi kesihatan mental pada tahun 2017 yang akan dinamakan sebagai Polisi Kesejahteraan Psikospiritual IKRAM.

Diharapkan polisi ini dapat memberi panduan kepada kepemimpinan, agensi, institusi, naqib-naqib usrah dan ahli-ahli IKRAM seluruhnya tentang tindakan, saluran dan rujukan pakar yang tepat dalam menghadapi isu kesihatan mental dalam kalangan ahli-ahli IKRAM mahupun dalam masyarakat, sama ada melibatkan intervensi di peringkat primer, sekunder mahupun tertier.

Diharapkan juga polisi ini dapat mengurangkan stigma, silap faham dan pandangan serong terhadap penyakit dan pesakit mental seperti tergesa-gesa menganggap penyakit mental berpunca daripada kurang iman hingga pesakit mungkin tidak mendapat rawatan sewajarnya.

Dengan ini, IKRAM ingin mencadangkan supaya semua pihak untuk:

 • Melahirkan lebih ramai golongan profesional dalam bidang psikiatri, psikologi, kaunseling, kerja sosial dan pendidikan khas.
 • Menggalakkan institusi, organisasi dan syarikat untuk membentuk polisi kesihatan mental masing-masing.
 • Memasukkan dalam silibus latihan guru, silibus latihan pekerja, dan silibus tarbiah pendakwah tentang jenis-jenis penyakit mental dan skil pertolongan cemas psikologi atau psychological first aid (PFA).
 • Mewujudkan kesedaran tentang perkhidmatan profesional kesihatan mental yang saintifik dan terlatih yang boleh dirujuk untuk pelaksanaan intervensi primer, sekunder dan tertier.
 • Memperbanyakkan kempen untuk mengurangkan stigma terhadap penyakit dan pesakit mental.
 • Menggabungkan aspek spiritual dalam teori dan intervensi kesihatan mental untuk pencegahan dan rawatan yang lebih holistik.

Semoga usaha-usaha ini akan membantu membina Malaysia sebagai negara rahmah, insya-Allah.

Dr Hj Mohd Parid Sheikh Ahmad
Presiden
Pertubuhan IKRAM Malaysia

 

[ENGLISH VERSION]

WORLD MENTAL HEALTH DAY WISHES
Toward a Caring (Rahmah) Nation that is Mental Health-friendly to its People

Pertubuhan IKRAM Malaysia (IKRAM) would like to express its best wishes during the World Mental Health Day of 10 October 2016. IKRAM supports any effort by all parties in raising the awareness on the importance of human health consisting of physical health, mental health and spiritual health.

The National Research on Health and Morbidity 2015 found that one out of three Malaysians are having issues related to mental health problems. These findings are a main concern to IKRAM as a da`wah, tarbiah and charity-based organization whose objective is to develop a positive psychospirituality environment among the people in terms of the behavioural, mental and emotional aspects.

IKRAM, as early as during its founding year, has been very serious in integrating the psychospiritual well-being aspect not only in its tarbiah (education) and usrah (study-circles) programmes, but also in its community programmes related to the family (through Jawatankuasa PeKA and PAKSI-IKRAM), adolescents (through IKRAMTeens and Raudhatus Sakinah), children (through IKRAM Junior), youth (through GEMA), law (through Biro Perundang), community services, (through Jawatankuasa Khidmat Masyarakat and i-Bantu) and humanitarian endeavour (through Jawatankuasa Pembelaan Umat Sejagat and MyCARE).

In fact, in line with the theme of World Mental Health Day 2016 on the importance of psychological first aid (PFA), IKRAM has trained its members on PFA before sending them to charity and humanitarian missions.

On March 2016, IKRAM had established a unit known as Psikospiritual IKRAM (PSI) to unite experts and trainees among IKRAM members in the field of psychiatry, psychology, counselling, social works and special education.

With its motto ‘Professional, Islamic and Scientific’, PSI aims to be a major professional unit in human holistic development with an emphasis on psychospiritual well-being in life, and to increase professional relationships between psychology-related professionals in IKRAM and IKRAM members and also the general community.

According to the Minister of Health, Datuk Seri Dr. S. Subramaniam, Malaysian government is developing a strategic five-year plan (2016-2020) to control the increase of mental problem cases among Malaysian society.

To support this great effort by the Malaysian government, and realising the need to care for the mental health of its members, IKRAM plans to develop a mental health policy in the year 2017 which will be known as IKRAM’s Psychospiritual Well Being Policy.

It is hoped that this policy will be able to give guidance to the leaders, agencies, institutions, naqibs (study-circles’ leaders), and all members of IKRAM on the correct ways and actions in dealing with mental health issues among IKRAM members and also among members of the society – be it involving primary, secondary or tertiary interventions.

Therefore, IKRAM would like to suggest for all parties to:

 • Produce more professionals in the field of psychiatry, psychology, counselling, social work and special education.
 • Encourage institutions, organizations and companies to develop their own mental health policy
 • Include in the teachers’ training syllabus, employee training syllabus, and du`at (Islamic callers) syllabus, types of mental illnesses and skills on psychological first aids.
 • Create awareness on the professional mental health services which are scientific and well-trained as sources of referral for primary, secondary and tertiary interventions.
 • Combine spiritual aspects in the mental health theories and interventions for a more holistic preventive and treatment programmes.

May these efforts help building Malaysia toward a rahmah-nation, insya-Allah.

Dr Hj Mohd Parid Sheikh Ahmad
President 
Pertubuhan IKRAM Malaysia

3 Tahun PTI Tidak Dapat Dilangsungkan, Kini Tiba Masanya…

Ingin mengikuti pandangan semasa dan info terkini dari IKRAM?
Hantar maklumat anda kepada kami:

ARTIKEL TERKINI

Maaf, anda perlu bayar untuk dapatkan kajian ini. Sila hubungi pihak KADRI untuk info lanjut melalui email kadri@ikram.my

Berita Terkini IKRAM

Dapatkan info TERKINI

Langgan berita terkini supaya anda tidak ketinggalan info penting daripada Pertubuhan IKRAM Malaysia